Allroad Arbeidsbemiddeling

Voorwaarden

Algemene voorwaarden geldend voor Allroad Projecten BV.

Artikel 1   –   Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op basis van opdrachten
  uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers, hier Allroad Projecten BV.
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel
  7:690 BW is aangegaan met een uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een
  derde onder leiding en toezicht van die derde.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond
  waarvan een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter
  beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te
  verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast de uitzendonderneming partij is
  bij de opdracht.
 5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een
  opdracht.
 6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de
  uitzendonderneming en de uitzendkracht en of in de CAO, inhoudend dat de
  arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de
  uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de
  opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 7. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene
  Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties
  anderzijds.
 8. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde
  tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend,
  tenzij anders vermeld.
 9. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de CAO.
 10. Vakkrachtenregeling: de specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever geldende
  collectieve arbeidsovereenkomst, die betrekking heeft/hebben op de beloning (als bedoeld in
  lid 9 van dit artikel) van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door
  partijen bij de CAO en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste
  dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever.
 11. Arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat of medewerker: een
  arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst
  van opdracht tussen de opdrachtgever en kandidaat of medewerker, dan wel:
  – een ambtelijke aanstelling van de kandidaat of medewerker bij de opdrachtgever;
  – de inhuur van de kandidaat of medewerker door de opdrachtgever via een derde
  (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
  – een arbeidsverhouding tussen de kandidaat of medewerker met een door opdrachtgever
  aangewezen of met hem in een groep verbonden derde. Een en ander ongeacht de aard van
  het door de kandidaat of medewerker te verrichten werk;

Artikel 2   –   Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige
overeenkomsten tussen de uitzendonderneming en de opdrachtgever, alsmede op alle
rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen,
voorstellen, offertes en prijsopgaves.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en
worden door de uitzendonderneming uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien
schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.

Artikel 3   –   De opdracht en de terbeschikkingstelling
Opdracht
1. De opdracht wordt schriftelijk aangegaan of door de uitzendonderneming schriftelijk
bevestigd. De opdracht is daarmee definitief, tenzij de opdrachtgever per omgaande en
uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na datum van de bevestiging schriftelijk aan de
uitzendonderneming meldt dat de bevestiging een onjuiste weergave bevat van hetgeen is
overeengekomen.
2. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
3. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
óf voor een vaste periode;
óf voor een bepaalbare periode;
óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de
overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis
zich voordoet.

Einde opdracht
4. De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van
een redelijke opzegtermijn.
5. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen,
dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een redelijke
opzegtermijn.
6. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide partijen
de opdracht opzegt omdat:  de andere partij in verzuim is;  de andere partij geliquideerd is;  de
andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft
aangevraagd.  Indien de uitzendonderneming wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de
gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de
opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige
aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever
dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van de
uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingstelling
7. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van
de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de
uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum
waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht
rechtsgeldig is ontbonden.
8. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt de
terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment
dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens
arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te
hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de
uitzendonderneming bevestigen.
9. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming de
uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen
de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet
aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever.

Artikel 4   –   Vervanging en beschikbaarheid
1. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen
tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht
onder voortzetting van de opdracht, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of
personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van
geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de ontslagrichtlijnen voor de
uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden
afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
2. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet
gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de
uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer),
althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien
overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5   –   Opschortingsrecht
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of
gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75
Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
– dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
– de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te
werk kan worden gesteld én;
– de uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op
uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO. De opdrachtgever is voor de
duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.

Artikel 6   –   Werkprocedure
1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht een
accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden,
arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
2. De uitzendonderneming bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte
informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter
beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)uitzendkrachten, welke
(kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht.
De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht af te wijzen,
waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht geen
doorgang vindt.
3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten tussen
de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht,
waaronder een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking
te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste
termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.

Artikel 7   –   Arbeidsduur en werktijden
1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden
vastgelegd in de opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en
de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke
tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de
arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke
vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane
werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. 2. Vakantie en verlof van
de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

Artikel 8   –   Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te
informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende
de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien
mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien
een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen
bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de
uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.

Artikel 9   –   Functie en beloning
1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de
uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle
elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat
moment bekend) aan de uitzendonderneming.
2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en
kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de
bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving,
zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet
overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de
opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met
bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden
vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of
inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die
aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO
en of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de
uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief
dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de
uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de uitzendonderneming verschuldigd.
4. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig en in ieder geval direct bij het bekend
worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële
loonsverhogingen.
5. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen
feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in
de CAO of – indien van toepassing – de inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever
doorberekend.

Artikel 10   –   Goede uitoefening van leiding en toezicht
1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van leiding en
toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde
zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
2. Het is de opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de uitzendkracht op zijn
beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen
voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder
derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep
(concern) is verbonden.
3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht
en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee
vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde
opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de
opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is
overeengekomen met de uitzendonderneming en met de uitzendkracht.
5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan
hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is
beschadigd of teniet gegaan.
6. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid
op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de
opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11   –   Arbeidsomstandigheden
1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet
wordt aangemerkt als werkgever.
2. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor
de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de
daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de
veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
3. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig,
in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te
verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te
nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met
betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie
(RIE).
4. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de
opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de
hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage
wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de
beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden
opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit
dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan
wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig
mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde
rapportage.
5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht in het
kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever
daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van
het Burgerlijk Wetboek.
6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het
bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een
bewijs van verzekering.

Artikel 12   –   Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene
voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is
gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming.
Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien
van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene
voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten aanzien van
onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 13   –   Opdrachtgeverstarief
1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief
wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is)
over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de algemene voorwaarden,
opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft. Het opdrachtgeverstarief wordt
vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de
uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de
toeslagen en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht.
2. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 9 van deze algemene voorwaarden de
inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt de uitzendonderneming de beloning van de
uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief (opnieuw) vast op basis van de door de
opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de
beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen
van de inlenersbeloning meegenomen.
3. Naast het in lid 2 van dit artikel bedoelde geval is de uitzendonderneming in ieder geval ook
gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen,
indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
– als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij
de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde
lonen;
– als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen
wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig
verbindend voorschrift;
– als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering,
voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende collectieve
arbeidsovereenkomst en of arbeidsvoorwaardenregeling en of wet- en regelgeving.
4. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling
van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de
opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
5. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming zo
spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever
bevestigd.
6. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning te laag is
vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de
beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende
kracht aan te passen en in rekening te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen
de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de
uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 14   –   Facturatie en betaling
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaald in deze voorwaarden, wordt wekelijks
gefactureerd.
2. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van de uitzendonderneming te voldoen binnen 14
kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur is
voldaan, indien en zodra het verschuldigde bedrag door de uitzendonderneming is ontvangen.
3. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van
tijdverantwoording met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of
overige overeenkomsten.
4. Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de
tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde
declaratieformulieren. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat
de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of
automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
5. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is
gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de
uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het
aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren
waarover ingevolge deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten
het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk
gemaakte kosten.
6. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat de
uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de
tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de
tijdverantwoording aan de uitzendonderneming wordt verstrekt.
7. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de
gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in
de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd de
uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de
opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
8. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren
declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij
verschil tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde
declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de
uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening
als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 15   –   Indienstneming medewerker door opdrachtgever
1. De opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een
arbeidsverhouding, zoals bedoeld in artikel 1 lid 11, aan te gaan met een medewerker.
2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de medewerker aan te gaan,
brengt de uitzendonderneming hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit
voornemen uitvoering geeft. De opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het
gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende
verplichtingen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de
beoordeling van het arbeidsverleden van de medewerker. De uitzendonderneming kan, voor
zover de Wet bescherming persoonsgegevens en aanverwante wet- en regelgeving dit
toelaten, op verzoek van de opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen,
maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor
afhankelijk is van de medewerker.
3. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een medewerker wiens
terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.
4. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem
ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die
medewerker – op basis van die opdracht – 1040 uren heeft gewerkt, is de opdrachtgever aan
de uitzendonderneming een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst
geldende tarief over 1040 uren minus de – op basis van de opdracht – reeds door die
medewerker gewerkte uren. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
5. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem
ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de
opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende
tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/ overuren) over de
resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is –
over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de opdrachtgever altijd
ten minste de in lid 4 genoemde vergoeding is verschuldigd. De vergoeding wordt
vermeerderd met BTW.
6. Indien de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel een arbeidsverhouding aangaat met een
medewerker eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming met
ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
7. Indien de opdrachtgever met de medewerker niet aansluitend, maar binnen 6 maanden na het
einde van diens terbeschikkingstelling, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid
4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de
medewerker hiertoe -rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de medewerker
– rechtstreeks of via derden – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
8. De uitzendonderneming is gerechtigd om voor een medewerker of voor specifieke groepen
medewerkers een afwijkende vergoedingsregeling vast te stellen.

Artikel 16   –   Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming
1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te
voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de
uitzendonderneming gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade van de
opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het
ontstaan of bekend worden van die schade, een schriftelijke klacht terzake indient bij de
uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.
2. Iedere uit de opdracht met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een medewerker
voortvloeiende aansprakelijkheid van de uitzendonderneming is per gebeurtenis beperkt tot
het op grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst in
rekening te brengen tarief over de duur van de opdracht met een maximum van 3 maanden.
3. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder mede
begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade
door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 17   –   Intellectuele en industriële eigendom
1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een
schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde –voor zover nodig en mogelijk- te
bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op
de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen)
worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in verband
hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te
maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de
uitzendonderneming.
2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan
te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 van dit
artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert
de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake
opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.
3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of
dwangsom die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg
van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële
eigendom.

Artikel 18   –   Geheimhouding
1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of
over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de
opdracht, verstrekken aan derden, tenzij -en alsdan voor zover- verstrekking van die informatie
nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot
bekendmaking rust.
2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten
geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de
werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot
bekendmaking rust.
3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot
geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen
daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan
de uitzendonderneming.
4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade
van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de
uitzendkracht.

Artikel 19   –   Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
1. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling in de zin van de Wet
arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met
artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de
arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 sub 1
t/m 3 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De
opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde
document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een
afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet
verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet
arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 20   –   Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of
homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke
grond dan ook.  Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie
relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de
opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.

Artikel 21   –   Medezeggenschap
1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de
uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te
stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
2. Indien De uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de
opdrachtgever, is de Opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren
waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in
verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet
op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van
uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij de vervulling van
deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door de uitzendonderneming
verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan
waar de WOR toe verplicht.

Artikel 22   –   Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot
de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang-
en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in
gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen
gerechtvaardigd is.
2. De opdrachtgever, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane
vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze
dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers
van die onderneming.

Artikel 23   –   Privacy
1. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van
persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en
de uitzendonderneming zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen
overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet-
en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van de uitzendonderneming die de
uitzendonderneming op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De
opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door de
uitzendonderneming aan hem verstrekte gegevens.
2. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan de uitzendonderneming alleen
persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd
is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende
personen.
3. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming tegen elke aanspraak van kandidaten,
medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens de
uitzendonderneming in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in
dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door de uitzendonderneming gemaakte
kosten.

Artikel 24   –   Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen
zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het
arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 25   –   Slotbepaling
1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige
overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of
rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel
mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.